Fredninger

Som udgangspunkt behandler fredningsnævnet i den respektive region, som fredningen vedrører, de indkomne forslag til fredning. I processen fra forslag og frem til endelig vedtagelse, har brugere, ejere og andre med retlig interesse mulighed for at fremkomme med bemærkninger til fredningen, samt de gøre krav på erstatning og godtgørelse.

 

Krav på erstatning og godtgørelse samt fastsættelsen heraf, følger i det væsentligste af den administrativ praksis (nævnsafgørelser) og retspraksis der løbende er blevet oparbejdet i de historiske fredningssager. Fastsættelse af erstatning og godtgørelse er derfor ofte konkret begrundet og fastsat i det enkelte fredningstilfælde. Ved opgørelse af erstatningskravet er man forpligtigede til at begrunde kravet, og hvis muligt dokumentere det faktiske tab som følge af fredningen. Der ses i en række tilfælde at erstatning/godtgørelse ydes skønsmæssigt.

 

Prolex Advokaterne har indgående kendskab til reglerne i fredningssager og processen frem mod endelig vedtagelse. Vi kan hjælpe med vurdering af fredningsgrundlaget, udarbejdelse af bemærkninger i fredningssagen og opgørelse af dit erstatningskrav.

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er i almindelighed den forening, som foreslår bygninger til fredning. Slots- og Kulturstyrelsen indleder på baggrund af indkomne forslag fredningssager.

 

Som udgangspunkt ydes der ikke erstatning til hverken ejer eller bruger af den ejendom bliver fredet eller registreret som bevaringsværdig. Der er derimod mulighed for at søge økonomisk støtte, idet en fredning ofte medfører ekstra omkostninger for ejeren til bl.a. løbende vedligehold.

 

Vi kan hjælpe med at vurdere, om der er grundlag for en fredning. Vi kan rådgive om mulige støtteordninger og kan hjælpe med en optimal ansøgningsproces.

 

Du har i øvrigt i nogle tilfælde mulighed for at få skattemæssigt fradrag for dine udgifter til istandsættelse.