Landzonetilladelser

Er en ejendom beliggende i landzone er der i planloven fastsat nogle begrænsninger i ejerens mulighed for at råde over sin ejendom. F. eks må der ikke opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af den eksisterende bebyggelse uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. I praksis kan det ofte være vanskeligt at vurdere, hvornår en landzonetilladelse er påkrævet.

Prolex Advokaterne kan hjælpe dig med at vurdere, om dit projekt kræver tilladelse, ligesom vi gerne hjælper dig med at udforme selve ansøgningen om landzonetilladelse.