Dødsboer

Dødsbobehandling er et begreb, man støder på, når en person er afgået ved døden. Et dødsboskifte kan både gennemføres med et privat skifte eller med hjælp fra en bobestyrer. Det er arvingerne og skifteretten, som afgør, hvilken form for dødsbobehandling, der skal anvendes.

Dette kan enten være som boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte, eller bobestyrerskifte.

Behandling af dødsboer:

Den person, der er anført som anmelder/kontaktperson, vil i løbet af ca. 14 dage efter dødsfaldet blive kontaktet af skifteretten. Der skal herefter tages stilling til, hvorledes boet skal behandles. Det vil sige om boet skal behandles som f.eks. uskiftet bo, privat skifte eller et bobestyrerbo. Først når der er taget stilling til behandlingsformen, kan boet ”udleveres” af Skifteretten, så der herefter kan rådes over boets midler. Skifteretten udsteder en såkaldt ”Skifteretsattest”. Indtil da kan der ikke ageres i boet, og ingen af boets aktiver (herunder indbo) må bortfjernes. Såfremt der er oprettet en fuldmagt før dødsfaldet, bortfalder den ved dødsfaldet.

Når boet er udleveret, skal der indrykkes proklama i Statstidende. Proklama er en opfordring til, at eventuelle kreditorer anmelder deres krav i boet inden 8 uger fra offentliggørelsen af proklamaet i Statstidende. Såfremt kravet anmeldes senere, vil det som udgangspunkt bortfalde.

Der tages stilling til, hvad der skal ske med boets aktiver, herunder fast ejendom, bil, værdipapirer etc. Såfremt aktiverne skal sælges, sker dette.

Åbningsstatus, der er en opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen, indleveres på en blanket til Skifteretten og Skat. I boer, der skiftes privat, skal dette indleveres inden 6 måneder fra dødsdagen.

Boopgørelse, der er en opgørelse over, hvad der er sket fra dødsdagen og frem til boets slutning, samt hvorledes værdierne deles, og hvad der skal betales i bo- og tillægsboafgift, indleveres til Skifteretten og Skat ved boets afslutning. I boer, der skiftes privat, er seneste skæringsdag 1 års dagen for dødsfaldet, og seneste frist for indlevering af boopgørelse er 15 måneder efter dødsdagen.

Når Skat og Skifteretten har godkendt boopgørelsen kan boet afsluttes endeligt, og der kan ske udlodning af arv og betaling af bo- og tillægsboafgift.