Om PRO|LEX Advokaterne

Vores engagement og erfaring er din force. Vores rådgivning tilpasser sig dine forhold, så vi sammen kan skræddersy den løsning, der giver mest værdi og størst holdbarhed for dig, din virksomhed og din familie.

PRO|LEX Advokaterne er en moderne advokatvirksomhed, som er undfanget lige der, hvor landet møder byen. Vi er landmandens, tømrerens og iværksætterens advokat. Vi dækker alle de områder af juraen, du kommer i berøring med, og vi står bag dig "fra vugge til krukke".

PRO|LEX Advokaterne er organiseret som et advokatanpartsselskab.

Vores cvr.nr. er 34059675.

Advokaterne hos PRO|LEX Advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos PRO|LEX Advokaterne er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af PRO|LEX Advokaterne, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

PRO|LEX Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos PRO|LEX Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Hvis du ønsker at klage over en advokats salær eller adfærd, kan det ske til Advokatnævnet på www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx

PRO|LEX Advokaterne kommunikerer bl.a. via e-mail. Som standard er e-mails ikke krypterede, da dette kræver særlige forhold hos afsender og modtager. Vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer/manipulation, uretmæssig overvågning/videredistribution eller andre forhold som følge heraf.

Vi kan modtage sikker mail i vores digitale postkasse/e-Boks under cvr.nr. 34059675.

Såfremt klienten har et ønske herom, kan oplysninger fremsendes og modtages som almindelig post.

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Advokater. 

Vores kontonummer er 9762 - 3462130082.