Om PRO|LEX Advokaterne


Vores engagement og erfaring er din force. Vores rådgivning tilpasser sig dine forhold, så vi sammen kan skræddersy den løsning, der giver mest værdi og størst holdbarhed for dig, din virksomhed og din familie.

PRO|LEX Advokaterne ApS er en moderne advokatvirksomhed, som er undfanget lige der, hvor landet møder byen. Vi er landmandens, tømrerens og iværksætterens advokat. Vi dækker alle de områder af juraen, du kommer i berøring med, og vi står klar til at rådgive dig, uanset hvilken problemstilling du skal bruge hjælp til.

PRO|LEX Advokaterne ApS er organiseret som et advokatanpartsselskab. Vi har adresse på

  • Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
  • Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup
  • Asmildklostervej 11, 8800 Viborg
  • Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
  • Ballevej 1 C, 8600 Silkeborg (adresse for afholdelse af møder)
  • Christian 8.s Vej 2 B, 8600 Silkeborg (kun postkasse)

Vores cvr-nr. er 34059675.

Advokaterne hos PRO|LEX Advokaterne ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos PRO|LEX Advokaterne ApS er har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Danmark (Indiakaj 6, 2100 København Ø) i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af PRO|LEX Advokaterne APS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. PRO|LEX Advokaterne ApS undersøger på kundens vegne, om der er mulighed for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.

PRO|LEX Advokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales konkret med kunden.

Advokaterne hos PRO|LEX Advokaterne ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Hvis du ønsker at klage over en advokats salær eller adfærd, kan det ske til Advokatnævnet på www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet.aspx eller på adressen: Kronprinsessegade 28 / 1306 København K

PRO|LEX Advokaterne ApS kommunikerer bl.a. via e-mail. Som standard er e-mails krypterede. Dette kan kræve særlige forhold hos modtager og i det omfang kunden ikke besidder en sikker mailadresse, tager vi forbehold for at sende den ukrypteret til kunden. Vi tager ikke ansvar for virus, uautoriserede ændringer/manipulation, uretmæssig overvågning/videredistribution eller andre forhold som følge heraf.

Vi kan modtage sikker mail til både de individuelle mailadresser, i firmaets digitale postkasse og e-Boks under cvr.nr. 34059675.

Såfremt kunden ønsker det, kan oplysninger fremsendes og modtages som almindelig post. Dette kan medføre en både dyrere og langsommere sagsbehandling.

Vi er medlem af brancheforeningen Danske Advokater. 

Vores kontonummer er i Danske Bank 9762 – 3462130082 samt i Jyske Bank 7840 - 0001320037.

Indestående på klientkonti hos advokater ikke længere er undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000. Det betyder, at indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000 i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på vores klientkonti er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000.

Beløbsgrænsen på EUR 100.000, som nævnt ovenfor, gælder per pengeinstitut. Såfremt kunden således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som PRO|LEX Advokaterne ApS har placeret kundens midler i, opnår kunden maksimalt EUR 100.000 i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

PRO|LEX Advokaterne ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, som kunderne lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.

 

Ved lov er vi forpligtiget til at indsamle og opbevare vores kunders identitetsoplysninger, hvorfor vi ved oprettelsen af sager indhenter klienters navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Opstår der mistanke om tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtiget til at undersøge forholdet nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.